Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2016    |    Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy
Reklama

ReklamaReklama
Reklama

Pogoda w Mikołajkach

Facebook

 

Urząd pracy
PRACA. Asystent rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez marek   
wtorek, 18 lutego 2014 13:42

Dodaj do:

Wykop    Deli.cio.us    Digg    Facebook    Gwar

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach

umowa na czas zastępstwa

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach

ogłasza nabór na stanowisko pracy

ASYSTENTA RODZINY – umowa na czas zastępstwa

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

1) wykształcenie:

 • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub

 • studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 • wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi,

 

2) korzystanie z pełni praw publicznych,

 1. prawo jazdy kat ”B” oraz posiadanie własnego środka transportu,

 2. nieposzlakowana opinia,

 3. niekaralność,

 4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 5. kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej,

 6. kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

 7. kandydat/kandydatka nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista

 2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

 3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

 4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

 5. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

 6. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 7. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, zdolności organizacyjne

 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

 9. znajomości przepisów prawnych związanych z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej,

 10. nieposzlakowana opinia,

 11. kreatywność, odporność na stres,

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do obowiązków asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną, indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny między innymi będzie :

 • współpracował z instytucjami takimi jak szkoły, przedszkola, sąd, policja, urząd pracy, jednostki administracji, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie lekarskie, itp..,

 • pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych,

 • pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

 • merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

 • motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,

 • motywował do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców,

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale również może towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania- zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej .

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. CV – z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

 2. list motywacyjny:

 

list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz . 926 z zm.)”

 

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 2. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

 3. kopie świadectw pracy, ewentualne referencje z zakładów pracy,

 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy),

 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydata, konieczne będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,

 7. kopia dowodu osobistego,

 8. inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

 

 

 

 1. Wymiar etatu:

 1. dopuszcza się zatrudnienie na część etatu po uwzględnieniu charakterystyki pracy kandydata spełniającego wymagania formalne do wykonywania zawodu asystenta rodziny nie mniej jednak niż 1/2 etatu.

 2. Postępowanie rekrutacyjne:

 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

 

Etap I. – Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. – rozmowy kwalifikacyjne pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłową realizację zadań na stanowisku asystenta rodziny z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowa 7, w sali obrad urzędu/ na parterze. Wynikiem dwóch etapów postępowania będzie wybór kandydata na stanowisko asystenta rodziny.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty ( w zamkniętej kopercie ) z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko asystenta rodziny”, należy składać osobiście w siedzibie Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, pokój nr 9 lub pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośródek pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 7 , 11-730 Mikołajki

 

w terminie do 26.02.2014 r. do godz. 12.00

 

liczy się data i godzina wpływu oferty do ośrodka

 

 

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajach www.mgops-mikolajki.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

89/4219 065

 
Informacja -Urząd Pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Urząd Pracy Filia Mikołajki   
środa, 22 grudnia 2010 12:43

Dodaj do:

Wykop    Deli.cio.us    Digg    Facebook    Gwar

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie Filia Mikołajki zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zatrudnienia na stanowisko przedstawiciela handlowego w firmie TAD-REN FF POLSKA Tadeusz Godula , które odbędzie się dn.10.01.2011r. o godz. 10.00 w Filii PUP Mikołajki ul. Kolejowa 7.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

Informacje -  Filia Mikołajki Tel 87 4215406  , e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Informacja dla bezrobotnych - terminy wypłat '2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 grudnia 2010 22:31

Dodaj do:

Wykop    Deli.cio.us    Digg    Facebook    Gwar

Proszę kliknąć aby powiększyć:

c_150_150_16777215_0___images_stories_wiadomosci_urzad_pracy_2010_up-terminarz.jpg

 

 


Warmia i Mazury
Polska i Świat
Hobby i ciekawostki